Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne Miasta Sucha Beskidzka


Część spraw można w urzędzie załatwić w pełni elektronicznie. Opisy takich spraw wraz z właściwymi formularzami opublikowane są na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajduje się odnośnik do listy tych spraw. 

Składane elektronicznie formularze muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Portal eUrząd umożliwia:


- dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych i opłatach Twoich oraz osób prawnych, które reprezentujesz, jak również informacji z innych rejestrów urzędu, do których dostęp wymaga uwierzytelnienia i rejestracji w portalu,
- płatności zobowiązań podatkowych,
- dostęp do formularzy elektronicznych udostępnianych przez Urząd,
- dostęp do innych usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną różnych szczebli.