Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta Sucha Beskidzka


Niniejsza strona internetowa została zrealizowana w ramach projektu pn.

„Wdrożenie elektronicznych usług i administracji
w Gminie Sucha Beskidzka”

Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 2.Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja oraz Gminy Sucha Beskidzka.

Umowa o dofinansowanie nrRPMP.02.01.01-12-0018/16-00-XVII/32/FE/16 z dnia 10.12.2016 roku.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka” jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C) jak i przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line.

Cele bezpośrednie to:

1. Wdrożenie dojrzałych elektronicznych usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości, spersonalizowanych i powszechnych opartych o rozwiązania i usługi, wdrażanego systemu.

2. Usprawnienie procesów w zakresie obsługi podatków i opłat lokalnych oraz procesu wydawania zaświadczeń w innych obszarach świadczeniausług publicznych, przekładające się na wymierne usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej.

PRZEDMIOT PROJEKTU:

W ramach realizacji projektu wdrożone zostały następujące e-usługi:

1. Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchom. os.fizycznych.

2. Zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości os. prawnych.

3. Zobowiązania z tytułu dzierżawy.

4. Zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania.

5. Zobowiązania z tytułu podatku od środków transportu.

6. Zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

7. Zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

8. Możliwość wypełnienia i wysłania formularza wniosku o założenie konta w systemie dla os. prawnych/fizycznych.

9. Możliwość wypełnienia i wysłania formularza wniosku o dezaktywację konta w systemie dla os. prawnych/fizycznych.

10. Informacja o mieniu gminy.

11. Informacja budżetowe: dochody budżetu wg klas.: plan i wykonanie, wydatki budżetu wg klas.: plan i wykonanie.

12 Udostępnienie wybranych info. w zakresie WPF z uwzględnieniem planów inwestycyjnych (przedsięwzięcia).

13. Stan spraw osób fizycznych i prawnych.

14. Udostępnienie informacji o korespondencji.

Dodatkowo klienci mogą zostać poinformowani poprzez wysyłanie spersonalizowanej wiadomości za pomocą e-maila, smsa, informacji przesłanej na platformie ePUAP lub informacji przesłanej na aplik. mobilną o zbliżającym się term., płatności lub powstałych zaległościach.

KOSZTY PROJEKTU:

Całkowita wartość Projektu wynosi: 975 144,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 954 885,90 PLN

- współfinansowanie UE: 716 164,43 PLN